Kalendarium
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
 
Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2017 będą publikowane w następujących terminach: 
 
- raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.
- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 31 maja 2017 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2017 r. - 11 sierpnia 2017 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r. 
 
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. 
 
Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. 
 
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".