Emisja akcji serii D

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w wykonaniu postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2011 r., w dniu 24 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyznaczenia terminów subskrypcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały:
– cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D została ustalona na poziomie 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję,
– otwarcie subskrypcji nastąpi 7 października 2011 r.,
– zamknięcie subskrypcji nastąpi 21 października 2011 r.,
– dzień przydziału akcji serii D został wyznaczony na 3 listopada 2011 r.

Akcjonariusze posiadający akcje w dniu prawa poboru (30 września 2011 r.) mogą składać zapisy na akcje zarówno w puli podstawowej, jak i dodatkowej w dniach 7.10.2011 r. – 21.10.2011 r.

Top