Informacje poufne

Złożenie wniosku o upadłość EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

01-09-2020 15:04:23 | Bieżący | ESPI | 3/2020

Zarząd EMMERSON REALTY S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z 24 czerwca 2020 r. w sprawie negatywnego wpływu pandemii na wyniki Spółki oraz raportu bieżącego EBI 5/2020 z 7 sierpnia 2020 r., informuje o złożeniu _za pośrednictwem Poczty Polskiej_ w dniu 31.08.2020 r. przez zarząd Spółki do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Powodem złożenia wniosku jest utrata przez Spółkę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Decyzja Zarządu o złożeniu wniosku była wynikiem szczegółowej analizy sytuacji finansowej Spółki i jej perspektyw gospodarczych, które uległy istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch pandemii, która uniemożliwiła Spółce prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowej skali i tym samym podjęcie działań naprawczych, które były zaplanowane przed wybuchem pandemii.
Zarząd Spółki będzie informował w kolejnych raportach bieżących o dalszych istotnych krokach w tej sprawie.

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

24-06-2020 16:15:08 | Bieżący | ESPI | 2/2020

Zarząd Emmerson Realty S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej _”Grupa”_.

Emitent informuje, że od początków rozprzestrzeniania się wirusa starał się podejmować działania umożliwiające prowadzenie działalności operacyjnej i świadczenie usług pośrednictwa pomimo bardzo niekorzystnych warunków, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom.

Według wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, skutki epidemii koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy, w szczególności w segmencie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zarząd przewiduje, że w związku z wynikami w II kwartale 2020 roku spadek sprzedaży Emitenta w I półroczu 2020 r. wyniesie ponad 50 % w stosunku do wartości sprzedaży w I półroczu 2019 r.

Biorąc pod uwagę uzależnienie od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa, ale także zmian legislacyjnych i możliwości pojawienia się kolejnych obostrzeń, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy w całym 2020 roku. Zaktualizowany wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy prezentowany będzie w śródrocznych raportach okresowych. W opinii Zarządu, ewentualna poprawa sytuacji epidemicznej jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do zniwelowania negatywnych skutków spadku sprzedaży w perspektywie całego roku.

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


Zmiana adresu siedziby Spółki EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

31-01-2020 09:25:50 | Bieżący | ESPI | 1/2020

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o zmianie adresu siedziby Emitenta.

Od 1 lutego 2020 r. nowy adres Spółki to: Emmerson Realty S.A. ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 2, 01-943 Warszawa
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


Top