Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku  

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2019 będą publikowane w następujących terminach: 

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 31 lipca 2020 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.-
  • Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.  

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. 

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.  

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Top