2012

Raport okresowy za III kwartał 2012 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-11-2012 16:01:49 | Kwartalny | EBI | 26/2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q3_ 2012_ESA_14.11.12

 Struktura akcjonariatu EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

16-10-2012 12:32:00 | Bieżący | EBI | 25/2012

Zarząd Emmerson S.A. niniejszym informuje, że otrzymał od SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, zgodnie z którym Zarząd SPQR S.A. w związku z:

1. informacją o dokonaniu przez Pana Tadeusza Dykiela zawiadomienia z art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie przekroczenia progu głosów: raport bieżący Emmerson S.A. ESPI nr 12/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., oraz

2. wydaniem 9 października 2012 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XX GCo 266/12 postanowienia o udzieleniu SPQR S.A. zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie wykonywania Tadeuszowi Dykiel wszelkich praw z akcji na okaziciela serii A SPQR S.A. o numerach od 000.001 do 1.000.000, w tym zakazanie Tadeuszowi Dykielowi zwoływania oraz uczestniczenia – zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika – w jakichkolwiek walnych zgromadzeniach SPQR S.A., do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy z powództwa SPQR S.A. o ustalenie, że Tadeusz Dykiel nie jest akcjonariuszem SPQR S.A (przedmiotowe postanowienie jest skuteczne z chwilą jego wydania i nie wymaga doręczenia jakiemukolwiek podmiotowi),

stwierdził z całą stanowczością, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu SPQR S.A. – wbrew swojej treści – wymienione w punkcie 1 zawiadomienie nie pochodzi od osoby będącej akcjonariuszem SPQR S.A.

Zarząd SPQR S.A. poinformował, że Pan Tadeusz Dykiel – jakkolwiek kilkukrotnie informował SPQR S.A., że posiada znaczący pakiet jej akcji, do chwili obecnej, pomimo wezwañ Zarządu, w żaden sposób nie wykazał swojej legitymacji materialnej jako akcjonariusz SPQR S.A. Przedłożone przez niego dokumenty są niewystarczające do stwierdzenia, czy osoba ta jest akcjonariuszem spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-08-2012 15:23:54 | Kwartalny | EBI | 24/2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q2_ 2012_ESA_14 08 12

 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-07-2012 10:57:06 | Bieżący | EBI | 23/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 636/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lipca 2012 roku, dzień 6 lipca 2012 roku został określony jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Emmerson S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 12.096.786 (dwunastu milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu sześciu) akcji serii D,

b) 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji serii E.

Akcje serii D i E będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowañ ciągłych pod skróconą nazwą “EMMERSON” i oznaczeniem “EMM”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

29-06-2012 17:31:32 | Bieżący | EBI | 22/2012

Zarząd Spółki Emmerson S.A. (“Spółka”) w związku z zakoñczonym 29 czerwca 2012 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (“ZWZ”) informuje, iż w wyniku upływu kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, ZWZ powołało następujący skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:

1. Piotr Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej

2. Arkadiusz Garbacki – Członek Rady Nadzorczej

3. Tomasz Szczęsny – Członek Rady Nadzorczej

4. Aleksander Skirmuntt – Członek Rady Nadzorczej

5. Piotr Kalinkowski – Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja nowego składu Rady Nadzorczej będzie obowiązywać do dnia 29 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

29-06-2012 17:17:58 | Bieżący | EBI | 21/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-ZWZ-29.06.12-treść uchwał

 Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

25-06-2012 11:18:10 | Bieżący | EBI | 20/2012

Zarząd Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 593/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Emmerson S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 12.096.786 akcji serii D

b) 12.000.000 akcji serii E.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D i E do obrotu na rynku NewConnect EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

20-06-2012 11:48:09 | Bieżący | EBI | 19/2012

Zarząd Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 24.096.786 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 12.096.786 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

– 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Zmiana w składzie organu zarządzającego EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

15-06-2012 16:17:52 | Bieżący | EBI | 18/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Aleksander Skirmuntt złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzieñ 15 czerwca 2012 r. Jednocześnie Pan Aleksander Skirmuntt poinformował, że będzie się ubiegał o stanowisko Członka Rady Nadzorczej w Spółce. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Emmerson S.A. dziękują Panu Aleksandrowi Skirmunttowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Raport roczny za rok 2011 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

11-06-2012 15:45:35 | Roczny | EBI | 17/2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2011.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2011-ESA-raport roczny-11.06.12

Emmerson S.A. -spraw. finansowe 2011

Emmerson SA – opinia Biegłego Rewidenta-2011

Emmerson SA – raport z badania Biegłego Rewidenta-2011

 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson S.A. na dzieñ 29 czerwca 2012 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-06-2012 19:22:01 | Bieżący | EBI | 16/2012

Niniejszym Zarząd spółki Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniuZwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. Proponowane zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowieñ Statutu:

1.W § 13 w ust. 2, na koñcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): ” z zastrzeżeniem ust. 4a”.

2.W § 13 w ust. 4, na koñcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się zdanie (po przecinku): “z zastrzeżeniem ust. 4a-4c”.

3.W § 13 po ust. 4 dodaje się ustęp 4a, 4b, 4c o następującej treści:

“4a. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LTD (HE 292768) będzie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej _____zł (słownie: _____), ma prawo ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oraz ma prawo powołania i odwołania w każdym czasie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:

a) 3 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków ,

b) 4 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ,

c) 5 członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 członków.

Uprawnienie powyższe wygasa, gdy EMMERSON LTD przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej _____ zł (słownie: _____).

4b. Po wygaśnięciu uprawnieñ posiadanych przez EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4c poniżej, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

4c. W przypadku wygaśnięcia uprawnieñ akcjonariusza EMMERSON LTD, o których mowa w ust. 4a, odwołanie danego członka Rady Nadzorczej, powołanego przez EMMERSON LTD może nastąpić jedynie w przypadku wydania przez właściwy sąd I instancji wyroku, choćby nieprawomocnego, stwierdzającego działanie tego członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółki.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emmerson S.A-1.06.12

Wzory uchwał na ZWZ Emmerson S.A. -1.06.12

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Emmerson S.A. -1.06.12

Emmerson – liczba akcji i liczba głosów -1.06.12

 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-06-2012 17:36:16 | Bieżący | EBI | 15/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 4 czerwca 2012 r., zostanie opublikowany 11 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Emmerson S.A. podpisał istotną umowę z Morizon S.A. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

16-05-2012 14:26:35 | Bieżący | EBI | 14/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu istotnej umowy z Morizon S.A., firmą prowadzącą serwis morizon.pl – jedną z największych internetowych wyszukiwarek nieruchomości.

Na mocy zawartej umowy strony współpracować będą w zakresie pozyskania kontrahentów zainteresowanych transakcjami na rynku nieruchomości, a wzajemne rozliczenia oparte będą na najdalej idącym modelu efektywnościowym, tj. podziale między stronami dochodu, uzyskanego dzięki współpracy.

W ramach umowy, Morizon S.A. będzie publikować i promować oferty nieruchomości Emitenta we własnym portalu morizon.pl oraz w serwisach partnerskich i dzięki temu pozyskiwać oraz przekazywać Emitentowi zgłoszenia potencjalnych klientów. Współpraca obejmować będzie także m.in. zgłoszenia klientów zagranicznych, otrzymywane za pośrednictwem sieci zagranicznych serwisów partnerskich wyszukiwarki morizon.pl.

Finalna transakcja kupna lub najmu nieruchomości, dokonana za pośrednictwem Emmerson S.A., przez pozyskanego od Morizon S.A. klienta, skutkować będzie uzyskaniem stosownego wynagrodzenia, dzielonego następnie między stronami umowy.

Wg wiedzy Emitenta, umowa pomiędzy Emmerson S.A. i Morizon S.A. jest pierwszym porozumieniem w Polsce, opartym na tego rodzaju zasadach i zawartym pomiędzy dużym podmiotem działającym w obszarze pośrednictwa nieruchomości a jedną z największych internetowych wyszukiwarek nieruchomości.

Zarówno skala działania Emmerson S.A i Morizon S.A., jako czołowych graczy na rynku nieruchomości, jak i przyjęte zasady współpracy, oparte o rozliczenia prowizyjne, dają obu stronom szanse znaczącego zwiększenia przychodów, przy zachowaniu wysokiej rentowności i niskiego ryzyka związanego z taką współpracą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

 Raport okresowy za I kwartał 2012 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

15-05-2012 16:27:42 | Kwartalny | EBI | 13/2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_ 2012_ESA-15 05 2012


 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

10-05-2012 14:59:33 | Bieżący | EBI | 12/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2012 roku powziął informację, iż Pan Cezary Trutkowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzieñ 30 czerwca 2012 roku i z przyczyn osobistych nie będzie się ubiegał o tę funkcję w następnej kadencji Rady Nadzorczej. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Cezaremu Trutkowskiemu za jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Informacja dla akcjonariuszy Emmerson S.A. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

28-02-2012 15:26:22 | Bieżący | EBI | 11/2012

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w związku z zakończonymi subskrypcjami akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Spółki oraz w nawiązaniu do postanowieñ uchwał nr 5 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2011 roku, Emitent podjął działania mające na celu dematerializację i wprowadzenie powyższych papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu “NewConnect”.

Zarząd Spółki szacuje, iż wprowadzenie powyższych papierów wartościowych Emitenta nastąpi w II kwartale 2012 roku. O efektach podjętych działañ Emitent będzie informował poprzez stosowne komunikaty bieżące.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zawarcie istotnych umów kupna aktywów finansowych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

24-02-2012 16:38:57 | Bieżący | EBI | 10/2012

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w wyniku zawartych w dniach 10 i 17 lutego 2012 roku umów kupna akcji spółki Emmerson Capital S.A., Emitent nabył łącznie 627.958 akcji Emmerson Capital S.A. (o czym Spółka informowała wysyłając stosowne zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej), w tym 421.537 akcji zwykłych na okaziciela oraz 206.421 akcji imiennych uprzywilejowanych Emmerson Capital S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę równą 1.883.874 zł, tj. 3 zł za akcję. Powyższe transakcje wynikają z umów przedwstępnych zakupu akcji Emmerson Capital S.A., zawartych w dniach 23-24 sierpnia 2011 roku.

Przed dokonaniem transakcji Emitent posiadał 7.364.989 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 70,14 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 9.548.568 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 74,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmmerson Capital S.A.

W efekcie powyższych transakcji Emitent obecnie posiada 7.992.947 akcji Emmerson Capital, stanowiących 76,12 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 10.382.947 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 80,49 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmerson Capital S.A.

Kryterium uznania powyższych umów zakupu aktywów finansowych za znaczące jest fakt, iż ich sumaryczna ich wartość przekracza 10% przychodów Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Zawarcie istotnej umowy kupna aktywów finansowych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

16-02-2012 17:35:16 | Bieżący | EBI | 9/2012

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 r. powziął informację o podpisaniu umów kupna akcji spółki Emmerson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniach 13 lutego 2012 roku, na mocy których Emitent nabył łącznie 2.373.548 akcji Emmerson Capital S.A., w tym 2.098.548 akcji zwykłych na okaziciela oraz 275.00 akcji imiennych uprzywilejowanych Emmerson Capital S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę równą 7.120.644 zł, tj. 3 zł za akcję. Powyższe transakcje wynikają z umów przedwstępnych zakupu akcji Emmerson Capital S.A., zawartych w dniach 23-24 sierpnia 2011 roku.

Przed dokonaniem transakcji Emitent posiadał 4.991.441 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 47,54 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 6.900.020 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 53,49 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmerson Capital S.A.

Po dokonaniu powyższych transakcji Emitent posiada 7.364.989 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 70,14 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 9.548.568 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 74,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmerson Capital S.A.

Kryterium uznania umów zakupu aktywów finansowych za znaczące jest fakt, iż ich sumaryczna wartość przekracza 10% kapitałów własnych i przychodów Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-02-2012 17:02:03 | Kwartalny | EBI | 8/2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q42011 Emmerson S.A. 14.02.11


 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

02-02-2012 17:03:06 | Bieżący | EBI | 7/2012

Zarząd spółki Emmerson S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lutego 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Rejestracja przedmiotowych zmian nastąpiła w dniu 19 stycznia 2011 r.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmianie uległy następujące postanowienia Statutu Spółki:

Treść § 6 ust.1 i 2 Statutu Spółki przed zmianą:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.814.517,90 zł (słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 18.145.179 (osiemnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A,

2) 3.355.000 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 173.393 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C,

4) 12.096.786 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki po zmianie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.014.517,90 zł (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.145.179 (trzydzieści milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A,

2) 3.355.000 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 173.393 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C,

4) 12.096.786 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Łączna liczba akcji Spółki wzrosła z 18.145.179 sztuk do 30.145.179 sztuk, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wzrosła z 20.665.179 do 32.665.179.

Emitent w załączeniu przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zarejestrowane przez sąd zmiany.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 5), §4 ust. 2 pkt. 2b) w związku z §6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

 Status ESA-12.01.12


 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii E Emitenta EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

02-02-2012 11:13:38 | Bieżący | EBI | 6/2012

Zarząd Emmerson S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii E i dokonaniu przydziału akcji:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 24 sierpnia 2011 r., data zakoñczenia subskrypcji: 12 stycznia 2012 r.;

2) data przydziału akcji: 12 stycznia 2012 r.

3) liczba akcji objętych subskrypcją: do 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

4) liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji;

5) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,20 zł;

6) liczba osób, którym Spółka złożyła ofertę objęcia akcji: 15;

7) liczba osób, które objęły akcje w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Spółkę: 15;

8) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci;

9) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą ok. 358 150 zł netto, w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 329 400 tys. zł netto,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: brak,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu

informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 28 750 zł netto,

– koszty promocji oferty: brak.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E i wprowadzenia ich do obrotu pomniejszą kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej, zaś pozostała ich część zostanie wliczona w koszty finansowe.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zmiana w składzie organu zarządzającego EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-02-2012 17:29:05 | Bieżący | EBI | 5/2012

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.01.2012 r., z dniem podjęcia uchwały ze składu Zarządu Spółki został odwołany Pan Mathieu Giguere, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją wynikającą z przyczyn osobistych. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mathieu Giguere za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

23-01-2012 15:12:41 | Bieżący | EBI | 4/2012

Zarząd Emmerson S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2011 r. – 14 lutego 2012 r.;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.;

– raport okresowy roczny za 2011 r. – 4 czerwca 2012 r.;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 r. – 14 sierpnia 2012 r.;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zawarcie istotnych umów kupna aktywów finansowych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

11-01-2012 14:09:57 | Bieżący | EBI | 3/2012

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2012 r. powziął informację o podpisaniu umów kupna akcji spółki Emmerson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniach 29 oraz 30 grudnia 2011 roku, na mocy których Emitent nabył łącznie 539.582 akcji Emmerson Capital S.A., w tym 425.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 114.582 akcji zwykłych na okaziciela Emmerson Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę równą 1.618.746 zł, tj. 3 zł za akcję. Powyższe transakcje wynikają z umów przedwstępnych zakupu akcji Emmerson Capital, zawartych w dniach 23 oraz 25 sierpnia 2011 roku.

Przed zawarciem powyższych transakcji Emitent posiadał 4.451.859 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 42,40 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 5.935.438 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 46,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmerson Capital S.A.

Po dokonaniu powyższych transakcji Emitent posiada 4.991.441 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 47,54 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 6.900.020 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 53,49 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmerson Capital S.A.

Kryterium uznania umów zakupu aktywów finansowych za znaczące jest fakt, iż ich sumaryczna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zawarcie istotnej umowy kupna aktywów finansowych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

05-01-2012 16:31:09 | Bieżący | EBI | 2/2012

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2012 r. powziął informację o podpisaniu czterech umów kupna akcji spółki Emmerson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 30 grudnia 2011 roku, na mocy których Emitent nabył łącznie 1.761.859 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Emmerson Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 783.579 akcji imiennych serii A i 978.280 akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę równą 5.285.577 zł, tj. 3 zł za akcję. Powyższe transakcje wynikają z wcześniej zawartych umów przedwstępnych zakupu akcji Emmerson Capital S.A., które zostały zawarte w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Przed zawarciem powyższych transakcji Emitent posiadał 2.690.000 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 25,62% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 3.390.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmerson Capital S.A., stanowiących 26,28 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu powyższych transakcji Emitent posiada 4.451.859 akcji Emmerson Capital S.A., stanowiących 42,40 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 5.935.438 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 46,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emmmerson Capital S.A.

Kryterium uznania umów zakupu aktywów finansowych za znaczące jest fakt, iż ich sumaryczna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zawarcie istotnych umów kupna udziałów w spółce Emmerson Evaluation Sp. z o.o EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

03-01-2012 16:08:57 | Bieżący | EBI | 1/2012

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 roku powziął informację o podpisaniu dwóch umów kupna udziałów z dnia 29 grudnia 2011 roku, na mocy których Emitent nabył łącznie 370 udziałów spółki powiązanej Emmerson Evaluation Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział, za łączną cenę wynoszącą 1.942.500 zł.

Po zawarciu powyższych umów Emitent posiada łącznie 530 udziałów w spółce Emmerson Evaluation Sp. z o.o., co daje mu 64,63 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Tym samym spółka Emmerson Evaluation Sp. z o.o. stała się podmiotem zależnym od Emitenta.

Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top