2013

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-12-2013 11:52:02 | Bieżący | EBI | 23/2013

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 03.12.2013 r. powziął informację o rezygnacji Pana Piotra Kalinkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Piotra Kalinkowskiego jest skuteczna z dniem 3 grudnia 2013 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Piotrowi Kalinkowskiemu za jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Nowy Członek Rady Nadzorczej Spółki zostanie powołany przez uprawnionego akcjonariusza Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Spółka poinformuje o powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej kolejnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2013 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-11-2013 22:07:12 | Kwartalny | EBI | 22/2013

Zarząd EMMERSON REALTY S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q3_ 2013_ESA-14.11.13


 Rejestracja w KRS zmiany firmy Emitenta EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

19-08-2013 14:34:02 | Bieżący | EBI | 21/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rejestracji zmiany § 2 Statutu Emitenta.

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki (przed zmianą):

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson S.A.”

Aktualna treść § 2 Statutu Spółki (po zmianie):

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson Realty S.A.”.

O powzięciu informacji o rejestracji powyższej zmiany w KRS z dniem 1 sierpnia 2013 r. Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym EBI Nr 19/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r., do którego załączono również tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2013 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-08-2013 17:16:59 | Kwartalny | EBI | 20/2013

Zarząd EMMERSON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q2_ 2013_ESA-14.08.13


 Rejestracja w KRS zmiany firmy Emitenta EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

07-08-2013 16:35:41 | Bieżący | EBI | 19/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 2 Statutu Emitenta z dniem 1 sierpnia 2013 r.

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki (przed zmianą):

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson S.A.”

Aktualna treść § 2 Statutu Spółki (po zmianie):

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson Realty S.A.”.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę Statutu Spółki. Z chwilą otrzymania pisemnego powiadomienia o rejestracji tej zmiany Spółka poinformuje o tym fakcie w osobnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-Statut Spółki-07.2013


 Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-07-2013 17:37:18 | Bieżący | EBI | 18/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w ramach zmian w strukturze grupy kapitałowej Emitenta dokonane zostały następujące zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki:

– na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 lipca 2013 r. pan Marek Krajewski został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dniem 12 lipca 2013 r. i na podstawie oświadczenia akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited z dnia 11 lipca 2013 r., w związku z brzmieniem par. 13 ust.4a pkt a) Statutu Spółki został mianowany Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 12 lipca 2013 r.;

– pan Tomasz Szczęsny złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 12 lipca 2013 r.;

– na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 lipca 2013 r. pan Rafał Ignaszewski – dotychczasowy Wiceprezes Spółki – został mianowany Prezesem Zarządu Spółki z dniem 12 lipca 2013 r.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Emitenta składają podziękowania panu Markowi Krajewskiemu oraz panu Tomaszowi Szczęsnemu za ich zaangażowanie i pracę, które wnieśli w okresie sprawowania swoich funkcji w organach Emitenta. ¯yciorysy zawodowe pana Marka Krajewskiego – nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz pana Rafała Ignaszewskiego – nowego Prezesa Zarządu Emitent przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-życiorysy nowych członków organów zarządzających


 Zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

10-07-2013 15:56:41 | Bieżący | EBI | 17/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje o procesie finalizacji transakcji sprzedaży dwóch działek, w tym jednej zabudowanej, we Wrocławiu, na mocy umowy sprzedaży z dnia 28 czerwca 2013 r. Łączna kwota sprzedaży wynosi 5.904.000,00 zł brutto. Wydanie nieruchomości będących przedmiotem powyższej umowy na rzecz strony kupującej nastąpi nie później niż do dnia 16 września 2013 r.

Sprzedaż powyższych nieruchomości stanowi element założonej przez Emitenta strategii rozwoju, która zakłada odsprzedaż wcześniej zakupionych aktywów finansowych w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Kryterium uznania umowy sprzedaży gruntu za znaczący jest fakt, iż jej wartość istotnie przekracza 20% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt.2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Korekta raportu bieżącego nr 14/2013 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

02-07-2013 16:11:12 | Bieżący | EBI | 16/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w załączniku do raportu nr 14/ 2013 dotyczącym treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. omyłkowo nie podano przy uchwałach liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym i łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Spółka przesyła uzupełniony dokument w załączeniu. Treść samych uchwał nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Informacja Zarządu dotycząca zmiany firmy Spółki EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

28-06-2013 17:26:31 | Bieżący | EBI | 15/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę nr 22, na mocy której uchwalono zmianę firmy Emitenta z “Emmerson Spółka Akcyjna” na “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”.

Zarząd Emitenta w najbliższym czasie złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS wniosek o zmianę nazwy Spółki na “Emmerson Realty Spółka Akcyjna” i wtedy przystąpi do wszelkich czynności formalnych mających na celu zmianę nazw skróconych w notowaniach na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

28-06-2013 17:13:38 | Bieżący | EBI | 14/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-treść uchwał ZWZ-28.06.13


 Raport roczny skonsolidowany za rok 2012 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

19-06-2013 23:20:27 | Roczny | EBI | 13/2013

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2012-ESA-raport roczny-skonsolidowany

ESA-Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2012

ESA-opinia i raport biegłego rewidenta – konsolidacja 2012


 Raport roczny jednostkowy za rok 2012 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

19-06-2013 23:17:06 | Roczny | EBI | 12/2013

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2012-ESA-raport roczny-jednostkowy

ESA-Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2012

ESA-opinia i raport biegłego rewidenta-jednostkowe 2012


 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-06-2013 23:26:51 | Bieżący | EBI | 11/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, iż przekazanie raportu bieżącego EBI nr

10/2013, dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012 (z

dnia 12 czerwca na dzieñ 19 czerwca 2013 roku), nastąpiło z naruszeniem obowiązku

informacyjnego określonego w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO raport

bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego

powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przez przekazaniem raportu w

nowym terminie.

Spółka wyjaśnia, że nie opublikowała ww. raportu bieżącego z zachowaniem dwudniowego terminu, z uwagi na niezaplanowane opóźnienie w sporządzeniu kompletnej dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej konsolidacji grupy kapitałowej Emmerson S.A.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starañ, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: Zasada 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-06-2013 23:19:58 | Bieżący | EBI | 10/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za 2012 r.,

którego poprzedni termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na

12 czerwca 2013 r., zostanie opublikowany 19 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

10-06-2013 16:04:43 | Bieżący | EBI | 9/2013

Zarząd Emmerson S.A. (\’Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza – Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzieñ 28 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 9 h) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowañ dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012, a także przedstawienie przez Radę rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku 2012,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

h) zmiany § 2 Statutu Spółki

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu

spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 Statutu Spółki o treści:

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson S.A.”

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson Realty S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect”. (EBI)

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

07-06-2013 15:09:18 | Bieżący | EBI | 8/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za 2012 r., którego poprzedni termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 10 czerwca 2013 r., zostanie opublikowany 12 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson S.A. na dzieñ 28 czerwca 2013 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

29-05-2013 16:34:38 | Bieżący | EBI | 7/2013

Niniejszym Zarząd spółki Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-ZWZ-28.06.13-Ogłoszenie

ESA-ZWZ-28.06.13-Wykaz uchwał

ESA-ZWZ-28.06.13-Pełnomocnictwo

ESA-ZWZ-28.06.13- liczba akcji i liczba głosów


 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

29-05-2013 14:47:15 | Bieżący | EBI | 6/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2012 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 31 maja 2013 r., zostanie opublikowany 10 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

15-05-2013 18:01:11 | Kwartalny | EBI | 5/2013

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na

rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_ 2013_ESA_15.05.13


 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

08-03-2013 14:43:27 | Bieżący | EBI | 4/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Emitent” “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta przez WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. za porozumieniem stron.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta chciałby poinformować, iż pomimo rozwiązania powyższej umowy Spółka nadal będzie ściśle współpracować ze spółką WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. oraz pozostałymi spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. w innych obszarach rynku kapitałowego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-02-2013 16:21:38 | Kwartalny | EBI | 3/2013

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q4_ 2012_ESA_14.02.13_skonsolidowany


 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

22-01-2013 13:33:03 | Bieżący | EBI | 2/2013

Zarząd Emmerson S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 roku;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 roku;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 roku;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 roku.

Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Emmerson S.A., w związku ze zmianą przepisu § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., objęty jest obowiązkiem publikacji w 2013 r. raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego ze względu na brak możliwości zastosowania wyłączenia konsolidacji jednostek zależnych na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości – dotychczas Spóła korzystała z wyłączenia konsolidacji jednostek zależnych na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym, Emitent działając na mocy wyłączenia zawartego w przepisie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, będzie publikował wszystkie raporty kwartalne objęte harmonogramem tylko w formie raportów skonsolidowanych uwzględniając jednocześnie wymóg podania w tych raportach informacji dotyczących samego Emitenta określonych w ust. 4.1. pkt 1) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy roczny za 2012 r. zostaną opublikowane w dniu 31 maja 2013 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zmiana w składzie organu zarządzającego EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

08-01-2013 16:56:10 | Bieżący | EBI | 1/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2013 r., która weszła w życie z dniem jej podjęcia, pan Nigel John Wade został powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu Spółki.

Pan Nigel John Wade pochodzi z Wielkiej Brytanii i ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Pracował w dużych międzynarodowych firmach, realizując różne projekty w Polsce i zagranicą. Pan Nigel John Wade będzie w Spółce odpowiedzialny za rozwój działu nieruchomości komercyjnych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top