2016

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-11-2016 15:59:42 | Kwartalny | EBI | 18/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q3_ 2016_ESA


 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-08-2016 16:06:55 | Kwartalny | EBI | 17/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q2_ 2016_ESA


 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-06-2016 16:54:02 | Bieżący | EBI | 16/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

EMM_Lista uchwał podjętych na ZWZ Emmerson Realty SA 30.06.2016 r


 Korekta raportu kwartalnego nr 8/2016. Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

07-06-2016 12:19:54 | Kwartalny | EBI | 15/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) przekazuje w załączeniu uzupełniony raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 r. W wersji opublikowanej raportem kwartalnym nr 8/2016 z dnia 13 maja 2016 r. przez przeoczenie nie dodano bilansu jednostkowego Spółki. Emitent zapewnia, iż nie wynikało to z jakichkolwiek złych zamiarów Spółki lub chęci zatajenia danych finansowych.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starañ, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-06-2016 00:17:30 | Bieżący | EBI | 14/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”,”Spółka”) informuje, iż przekazanie raportu bieżącego EBI nr 13/2016, dotyczącego publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 Spółki nastąpiło z naruszeniem obowiązku informacyjnego określonego w § 6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu ASO, zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed:

1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz

2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 14.1, lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

Emitent wyjaśnia, że skonsolidowany raport roczny Spółki, którego termin publikacji został określony na 3 czerwca 2016 r., został przekazany do publicznej wiadomości kilka minut po północy, czyli już 4 czerwca 2016 r., z powodów technicznych. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starañ, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionego Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport roczny skonsolidowany za rok 2015 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-06-2016 00:08:37 | Roczny | EBI | 13/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2015.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-raport roczny skonsolidowany 2015

opinia i raport Emmerson Realty BSSF 2016

ESA-spraw.fin.skonsolidowane 2015


 Raport roczny jednostkowy za rok 2015 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

03-06-2016 20:33:26 | Roczny | EBI | 12/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2015.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-raport roczny jednostkowy 2015

REALTY Sprawozdanie finansowe za 2015

opinia i raport Emmerson Realty BJSF 2015


 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

03-06-2016 12:17:32 | Bieżący | EBI | 11/2016

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecieñ przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ ER za 2015

Projekty uchwał ZWZ.ER.30.06.2016

Formularz pełnomocnictwaEmRealty za 2015.30.06.2016

ESA – liczba akcji i liczba głosów na ZWZ -30.06.16


 Korekta raportu bieżącego nr 9/2016 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-05-2016 16:54:09 | Bieżący | EBI | 10/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że do treści raportu bieżącego nr 9/2016 wkradła się oczywista omyłka pisarska. Treść poprzedniego raportu brzmiała:

“Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 1 czerwca 2015 r., zostanie opublikowany 3 czerwca 2016 r.”

Poprawna treść raportu brzmi:

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 1 czerwca 2016 r., zostanie opublikowany 3 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-05-2016 16:27:11 | Bieżący | EBI | 9/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 1 czerwca 2015 r., zostanie opublikowany 3 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

13-05-2016 14:44:44 | Kwartalny | EBI | 8/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_ 2016_ESA


 Powołanie Członka Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

09-03-2016 16:31:07 | Bieżący | EBI | 7/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej Emitenta z dniem podjęcia uchwały został powołany pan Piotr Kalinkowski.

¯yciorys zawodowy pana Piotra Kalinkowskiego, obejmujący również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

P.Kalinkowski-życiorys członka RN pow. do ER


 Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 9 marca 2016 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

09-03-2016 13:50:05 | Bieżący | EBI | 6/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 marca 2016 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na NWZ.EmRlt.09.03.2016


 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-02-2016 16:23:38 | Kwartalny | EBI | 5/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q4_ 2015_ESA-12.02.16


 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzieñ 9 marca 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

11-02-2016 16:33:28 | Bieżący | EBI | 4/2016

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie NWZ ER 03.2016 powołanie członka RN

Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Emmerson Realty S

Formularz_Pełnomocnictwa_NWZ_03.2016_EMMERSON_REALTY

ESA – liczba akcji i liczba głosów na NWZ -11.02.16


 Powołanie Członka Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

11-02-2016 13:40:48 | Bieżący | EBI | 3/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że podstawie decyzji akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited z dnia 11 lutego 2016 roku, w związku z brzmieniem par. 13 ust. 4a pkt a) Statutu Spółki pan Jacek Hankiewicz został mianowany Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 11 lutego 2016 r.

Życiorys zawodowy pana Jacka Hankiewicza, obejmujący również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

77026-esa-rn-biogram-j.hankiewicz


 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

22-01-2016 11:10:51 | Bieżący | EBI | 2/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację o rezygnacji pana Piotra Jakubowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzieñ 21 stycznia 2016 r.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Piotrowi Jakubowskiego za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

21-01-2016 14:15:41 | Bieżący | EBI | 1/2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2016 będą publikowane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r.

– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 1 czerwca

2016 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top