2017

Rezygnacja osoby zarządzającej Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

15-12-2017 14:33:44 | Bieżący | EBI | 13/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał rezygnację pana Rafała Ignaszewskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Rafałowi Ignaszewskiemu za Jego wieloletnie zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu. 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

     Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-11-2017 16:11:19 | Kwartalny | EBI | 12/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 r. 

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

     Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q3_ 2017_EMM


 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

11-08-2017 16:39:49 | Kwartalny | EBI | 11/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q2_ 2017_EMM-b


 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

03-07-2017 16:42:09 | Bieżący | EBI | 10/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż na podstawie decyzji akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited, w związku z brzmieniem par. 13 ust. 4a pkt a) Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej z dniem 3 lipca 2017 roku zostali powołani na kolejną kadencję:

– pan Jacek Hankiewicz,

– pan Piotr Kalinkowski,

– pan Tadeusz Popławski.

Zaktualizowane życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję, obejmujące również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-06-2017 16:21:13 | Bieżący | EBI | 9/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż na mocy uchwał, odpowiednio nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz na podstawie par.15 ust. 1 i ust. 5 Statutu Emitenta, z dniem 30 czerwca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję zostali powołani:

– pan Mirosław Adamczyk,

– pan Arkadiusz Garbacki.

Zaktualizowane życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję, obejmujące również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-06-2017 16:16:08 | Bieżący | EBI | 8/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Emmerson Realty -Treść uchwał ZWZ za 2016 r.


 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzieñ 30 czerwca 2017 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-06-2017 17:11:15 | Bieżący | EBI | 7/2017

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecieñ przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ ER za 2016

Projekty uchwał ZWZ.ER na 30.06.2017

Formularz pełnomocnictwaEmRealty za 2016_30.06.2017

EMM – liczba akcji i liczba głosów na ZWZ -30.06.17


 Raport roczny skonsolidowany za rok 2016 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

31-05-2017 20:31:38 | Roczny | EBI | 6/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2016.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

EMM-raport roczny skonsolidowany 2016-31.05.17

emr grupa spr fin 2016

opinia i raport z badania Emmerson Realty 2016_- skonsolidowane


 Raport roczny jednostkowy za rok 2016 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

31-05-2017 18:36:39 | Roczny | EBI | 5/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2016.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

EMM-raport roczny jednostkowy 2016-31.05.17

emrealty spr.fin.jedn.2016

Opinia i Raport z badania Emmerson Realty jednostkowe_2016


 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2017 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

15-05-2017 16:37:12 | Kwartalny | EBI | 4/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_ 2017_EMM


 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

28-04-2017 13:29:24 | Bieżący | EBI | 3/2017

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje o podpisaniu umowy z dnia 27 kwietnia 2017 r. z firmą Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnkowski, z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3698. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-02-2017 16:17:52 | Kwartalny | EBI | 2/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q4_ 2016_EMM


 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

13-01-2017 14:43:29 | Bieżący | EBI | 1/2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2017 będą publikowane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.

– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 31 maja 2017 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top