2020

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

07-08-2020 14:06:15 | Bieżący | EBI | 5/2020Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr 574/2020 Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 04.08.2020 roku w sprawie zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2019, obrót akcjami Spółki został zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 rok, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Spółki oświadcza, że po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, poinformuje o dalszych krokach i o możliwości podjęcia przez Spółkę działań celem przywrócenia obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

27-05-2020 13:01:33 | Bieżący | EBI | 4/2020Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2019.


W raporcie nr 1/2020 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 29 maja 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zostanie przekazane do publicznej wiadomości w nowym terminie – 31 lipca 2020 roku.
Przyczyną opóźnienia jest sytuacja epidemiologiczna w Polsce powodująca konieczność pracy zdalnej, a tym samym utrudnienia i opóźnienia w procesie sformalizowanego przepływu informacji, istotne zwłaszcza w kontekście przeprowadzenia audytu.
O ewentualnym wcześniejszym przekazaniu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Zarząd poinformuje w formie raportu bieżącego. Daty publikacji raportów kwartalnych w 2020 roku pozostają bez zmian.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2020 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

15-05-2020 16:54:36 | Kwartalny | EBI | 3/2020Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Załączniki:

Q1_ 2020_EMM.pdf

Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-02-2020 15:46:53 | Kwartalny | EBI | 2/2020 Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

22-01-2020 11:43:28 | Bieżący | EBI | 1/2020 Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2020 będą publikowane w następujących terminach:- raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.- raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.- raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.- raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Top