ESPI

PROFIL SPÓŁKI

Zmiana adresu siedziby Spółki EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

31-01-2020 09:25:50 | Bieżący | ESPI | 1/2020

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o zmianie adresu siedziby Emitenta.

Od 1 lutego 2020 r. nowy adres Spółki to: Emmerson Realty S.A. ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 2, 01-943 Warszawa
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

01-07-2019 13:03:25 | Bieżący | ESPI | 3/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 – Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;
udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;
udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;
udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;
udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


EMMERSON REALTY SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 

Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. 

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. 

Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


2018r.


EMMERSON REALTY SA (1/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zghromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 rokuZarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 
Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki: 
Aktualna treść § 19 ust. 2 statutu:
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
– dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,
– jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? 
Proponowana treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie):
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
b) dwóch członków Zarządu łącznie lub
c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


2017 r.


EMMERSON REALTY SA (3/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

13:51 04/07/2017

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 3/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA (1/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

17:02 01/06/2017

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecień przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

27534003_EMM_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_ZWZ_-30.06.17.pdf

27534003_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty_za_2016_30.06.2017.pdf

27534003_Ogloszenie_ZWZ_ER_za_2016.pdf

27534003_Projekty_uchwal_ZWZ.ER_na_30.06.2017.pdf


2016 r.


EMMERSON REALTY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

12:05 04/07/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 6/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

11:55 03/06/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecień przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

24404885_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_ZWZ_-30.06.16.pdf

24404885_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty_za_2015.30.06.2016.pdf

24404885_Ogloszenie_ZWZ_ER_za_2015.pdf

24404885_Projekty_uchwal_ZWZ.ER.30.06.2016.pdf


EMMERSON REALTY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

11:51 11/03/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 3/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 marca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 9 marca 2016 roku

16:24 11/02/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

21511021_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_NWZ_-11.02.16.pdf

21511021_Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_03.2016_EMMERSON_REALTY.pdf

21511021_Ogloszenie_NWZ_ER_03.2016_powolanie_czlonka_RN.pdf

21511021_Projekty_uchwal_na_nadzwyczajne_walne_zgromadzenie_spolki_pod_firma_Emmerson.pdf


2015 r.


EMMERSON REALTY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

13:50 02/07/2015

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 4/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

16:14 28/05/2015

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 2/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

19469448_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_ZWZ_-30.06.15.pdf

19469448_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty_za_2015.pdf

19469448_Ogloszenie_ZWZ_ER_za_2014.pdf

19469448_Projekty_uchwal_ZWZ.ER.30.06.2015.pdf


EMMERSON REALTY SA informacja od członka zarządu na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

16:15 07/01/2015

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Informację tę Spółka przekazuje w załączeniu.

 18306771_ESA-_160_-RDI-_7.01.15.pdf


2014 r.


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

15:42 07/07/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 5/2014

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

16914777_ESA-Novian-69-7.07.14.pdf


EMMERSON REALTY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 r.

11:49 03/07/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 4/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 59,61 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 31,58 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %;

RDI Assets Management Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.282.420; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.282.420; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,80 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 3,93 %.


EMMERSON REALTY SA zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2014 r.

17:39 04/06/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 2/2014

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Niniejszym Zarząd spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

16653054_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_WZ_-4.06.14.pdf

16653054_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty.pdf

16653054_Ogloszenie_ZWZ_EMmersonRealty_za_2013.pdf

16653054_Wzory_uchwal_ZWZ.EmRealty.30.06.2014.pdf


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ spółki

11:56 07/03/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2014

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2014 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

15934055_ESA-art.69-APS-6.03.14.pdf 


2013 r.


EMMERSON REALTY SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

13:44 18/10/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 13/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14837222_ESA-69-WDM-18.10.13.pdf


EMMERSON REALTY SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach

13:13 27/09/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 12/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14669537_ESA-69-WDM-27.09.13.pdf


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

13:45 30/08/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 11/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14479949_ESA-WDM-69-30.08.13.pdf


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

16:30 27/08/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 10/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. (d. Emmerson S.A.) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14458401_ESA-WDM-69-27.08.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ spółki

10:32 09/08/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 9/2013

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14352108_ESA-WDM-69-5.08.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki przekazane w trybie art. 160 ustawy obrocie instrumentami finansowymi

15:39 15/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 8/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (“Ustawy”) dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartej przez osobę blisko z nim związaną w myśl art. 160 ust. 2 pkt 4a) Ustawy. Treść przedmiotowego zawiadomienia, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączeniu.

14202267_ESA-art.160-15.07.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym

15:24 15/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 7/2013

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

14202228_ESA-ELTD-art.69-15.07-b.pdf

14202228_ESA-art.69-GEM-15.07.13.pdf


EMMERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ spółki 28 czerwca 2013 r.

11:12 04/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 5/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11.462.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.282.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 50,24 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 40,66 %;

– Astoria Capital S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.200.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.200.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 23,45 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 18,98 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 3.023.399; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.023.399; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,43 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 9,25 %;

– Aleksander Skirmuntt bezpośrednio i pośrednio (jako jedyny akcjonariusz APS Assets Management Limited) łącznie: liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.947.500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.647.500; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,01 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 8,10 %, w tym:

– Aleksander Skirmuntt – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 647.500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 647.500; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2,45 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 1,98 %;

– APS Assets Management Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.300.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.000.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7,56 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,12 %;


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

14:08 03/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 5/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14131348_ESA-69-WDM-3.07.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

16:35 28/06/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2013

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniach 27 i 28 czerwca 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

14102172_ESA-69-GEM-28.06.13.pdf

14102172_ESA-69-WDM-28.06.13.pdf


EMMERSON SA zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

16:01 10/06/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 2/2013

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emmerson S.A. (‘Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza – Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 9 h) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012, a także przedstawienie przez Radę rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku 2012,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

h) zmiany § 2 Statutu Spółki

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu

spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 Statutu Spółki o treści:

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson S.A.”

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson Realty S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


EMMERSON SA zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2013 roku

16:29 29/05/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2013

Niniejszym Zarząd spółki Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-Ogloszenie.pdf

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-Pelnomocnictwo.pdf

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-Wykaz_uchwal.pdf

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-_liczba_akcji_i_liczba_glosow.pdf


2012 r.


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

17:33 30/07/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 12/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 r. otrzymał od Pana Tadeusza Dykiela zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

11927260_ESA-69-TD-30.07.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

14:06 28/06/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 9/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 11726427_ESA-69-TD-28.06.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

10:45 25/04/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 7/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

11277543_ESA-69-WDM-24.04.12.pdf 


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

15:30 22/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 6/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

10847692_ESA-69-ELTD-21.02.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych spółki

15:21 22/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 5/2012

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 r. Spółka otrzymała od dwóch Członków Zarządu informacje w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (“Ustawy”) dotyczące transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartych przez osoby blisko z nimi związane w myśl art. 160 ust. 2 pkt 4a) Ustawy. Treść przedmiotowych zawiadomień, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączeniu.

10847632_ESA-160-21.02.12-2.pdf

10847632_ESA-_160_-21.02.12-1.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

17:35 10/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-69-SPQR-12.02.12.pdf     

ESA-69-SPQR-12.02.12-b.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

14:54 09/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 3/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-69-EC-8.02.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki

13:56 24/01/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 2/2012

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

ESA-zaw.160-23.01.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu

13:22 04/01/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-zaw.-art.-69–MK-3.01.12.pdf


2011 r.


EMMERSON SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych spółki

13:01 02/12/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 23/2011

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartych przez podmiot z nim powiązany. Treść przedmiotowego zawiadomienia, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

ESA-160 – zawiadomienie -2.12.11).pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

12:52 02/12/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 22/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

ESA-Zawiadomienie-art.69-1.12.11.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

17:17 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 21/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-Zaw-69-APS-27.09.11.pdf


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

17:06 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 20/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta.Transakcję zawarto w dniu 26.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

17:00 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 19/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 26.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

16:49 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 18/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną 700.000 akcji uprzywilejowanych imiennych akcji serii A Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

16:45 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 17/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 700.000 akcji uprzywilejowanych imiennych akcji serii A Emitenta.Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

16:37 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 16/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną 1.820.000 akcji uprzywilejowanych imiennych akcji serii A Emitenta oraz 915.633 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umów cywilno-prawnych (umów darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

16:31 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 15/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 1.820.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A Emitenta oraz 915.633 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umów cywilno-prawnych (umów darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez członka zarządu

13:12 06/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 14/2001

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego 24.998 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 24.998 zł. Transakcje zawarto na podstawie umów cywilno-prawnych z dnia 1 i 2 września 2011 roku. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez członka zarządu

16:07 10/08/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 13/2001

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego 35.000 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 35.000 zł. Transakcje zawarto na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały podpisane w dniu 4 sierpnia 2011 roku.


EMMERSON SA wykaz akcjonariuszy

14:53 15/07/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 12/2011

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lipca 2011 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Marek Krajewski – liczba zarejestrowanych akcji: 2.661.368; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.481.368; udział w głosach na NWZ 60,56 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 52,30 %;

Aleksander Skirmuntt – liczba zarejestrowanych akcji: 1.347.500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.047.500; udział w głosach na NWZ 27,67 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 23,90 %;

BIO-MED Investors S.A. – liczba zarejestrowanych akcji: 870.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 870.000; udział w głosach na NWZ 11,77 %; Udział w ogólnej liczbie głosów 10,15 %


EMMERSON SA wykaz akcjonariuszy

14:56 01/07/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 10/2011

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Marek Krajewski – liczba zarejestrowanych akcji: 2 661 368; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 481 368; udział w głosach na ZWZ 68,5 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 52 %;

Aleksander Skirmuntt – liczba zarejestrowanych akcji: 1 347 500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 047 500; udział w głosach na ZWZ 31,3 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 24 %.


EMMERSON SA – zwołanie NWZA

18:03 17/06/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 8/2011

Zarząd Spółki EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 15 lipca 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu emmerson_NWZ_15_07_2011.pdf


EMMERSON SA – zwołanie WZA na dzień 30 czerwca 2011 roku

15:35 03/06/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 7/2011

Zarząd spółki EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu.emm..pdf


EMMERSON SA akcjonariusz zmiana udziału w głosach na WZ

12:59 30/03/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 6/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Zawiadomienie-art.69-Biomed.pdf


EMMERSON SA – informacja o zbyciu akcji przez prezesa

11:11 30/03/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 5/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 500.000 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 750.000 zł. Transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej, która została podpisana w dniu 28 marca 2011 roku.


EMMERSON SA akcjonariusz o zmianie udziału w głosach na WZ

11:03 30/03/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Zawiadomienie akcjonariusza -29.03.11.pdf
 


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez prezesa zarządu

16:16 02/02/2011

Raport bieżący 3/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 lutego 2011 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 275.000 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 495.000 zł. Transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej, która została podpisana w dniu 27 stycznia 2011 roku.


EMMERSON SA korekta raportu nr 1/2011

16:14 02/02/2011

Raport bieżący z plikiem 2/2011

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 1 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Emmerson-zawiadomienie-art. 69.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu

15:37 02/02/2011

Raport bieżący z plikiem 1/2011

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 1 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Emmerson-zawiadomienie-art.69-2.02.11.jpg


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

12:04 12/10/2010

Raport bieżący 4/2010  

Temat: Raport bieżący 4/2010

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  

Treść: Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 62.500 szt. akcji serii B Emitenta po średniej cenie 3,20 zł. Transakcje zostały zawarte na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały podpisane i przesłane w dniu 8 października 2010 roku.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

11:50 12/10/2010

Raport bieżący 3/2010

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 212.500 szt. akcji serii B Emitenta po średniej cenie 3,20 zł. Transakcje zostały zawarte na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały podpisane i przesłane w dniu 8 października 2010 roku.


EMMERSON SA zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

11:41 12/10/2010

Raport bieżący z plikiem 2/2010

Data: 2010-10-12

Temat: Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść: Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. otrzymał od znaczących akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

Zawiadomienie_art_69_1.pdf

Zawiadomienie_art_69_2.pdf


EMMERSON S.A. Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

15:50  01/07/2010

Raport bieżący 1/2010

Data: 2010-07-01

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ Zarząd EMMERSON S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2010 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2010 roku EMMERSON S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zmiana adresu siedziby Spółki EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

31-01-2020 09:25:50 | Bieżący | ESPI | 1/2020

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o zmianie adresu siedziby Emitenta.

Od 1 lutego 2020 r. nowy adres Spółki to: Emmerson Realty S.A. ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 2, 01-943 Warszawa
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

01-07-2019 13:03:25 | Bieżący | ESPI | 3/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 – Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;
udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;
udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;
udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;
udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu 


EMMERSON REALTY SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 

Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. 

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. 

Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


2018r.


EMMERSON REALTY SA (1/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zghromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 rokuZarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 
Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki: 
Aktualna treść § 19 ust. 2 statutu:
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
– dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,
– jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? 
Proponowana treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie):
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
b) dwóch członków Zarządu łącznie lub
c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


2017 r.


EMMERSON REALTY SA (3/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

13:51 04/07/2017

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 3/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA (1/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

17:02 01/06/2017

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecień przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

27534003_EMM_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_ZWZ_-30.06.17.pdf

27534003_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty_za_2016_30.06.2017.pdf

27534003_Ogloszenie_ZWZ_ER_za_2016.pdf

27534003_Projekty_uchwal_ZWZ.ER_na_30.06.2017.pdf


2016 r.


EMMERSON REALTY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

12:05 04/07/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 6/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

11:55 03/06/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecień przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

24404885_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_ZWZ_-30.06.16.pdf

24404885_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty_za_2015.30.06.2016.pdf

24404885_Ogloszenie_ZWZ_ER_za_2015.pdf

24404885_Projekty_uchwal_ZWZ.ER.30.06.2016.pdf


EMMERSON REALTY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

11:51 11/03/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 3/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 marca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 9 marca 2016 roku

16:24 11/02/2016

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

21511021_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_NWZ_-11.02.16.pdf

21511021_Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_03.2016_EMMERSON_REALTY.pdf

21511021_Ogloszenie_NWZ_ER_03.2016_powolanie_czlonka_RN.pdf

21511021_Projekty_uchwal_na_nadzwyczajne_walne_zgromadzenie_spolki_pod_firma_Emmerson.pdf


2015 r.


EMMERSON REALTY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

13:50 02/07/2015

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 4/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.


EMMERSON REALTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

16:14 28/05/2015

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 2/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

19469448_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_ZWZ_-30.06.15.pdf

19469448_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty_za_2015.pdf

19469448_Ogloszenie_ZWZ_ER_za_2014.pdf

19469448_Projekty_uchwal_ZWZ.ER.30.06.2015.pdf


EMMERSON REALTY SA informacja od członka zarządu na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

16:15 07/01/2015

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Informację tę Spółka przekazuje w załączeniu.

 18306771_ESA-_160_-RDI-_7.01.15.pdf


2014 r.


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

15:42 07/07/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 5/2014

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

16914777_ESA-Novian-69-7.07.14.pdf


EMMERSON REALTY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 r.

11:49 03/07/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 4/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 59,61 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 31,58 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %;

RDI Assets Management Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.282.420; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.282.420; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,80 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 3,93 %.


EMMERSON REALTY SA zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2014 r.

17:39 04/06/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 2/2014

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Niniejszym Zarząd spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

16653054_ESA_-_liczba_akcji_i_liczba_glosow_na_WZ_-4.06.14.pdf

16653054_Formularz_pelnomocnictwaEmRealty.pdf

16653054_Ogloszenie_ZWZ_EMmersonRealty_za_2013.pdf

16653054_Wzory_uchwal_ZWZ.EmRealty.30.06.2014.pdf


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ spółki

11:56 07/03/2014

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2014

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2014 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

15934055_ESA-art.69-APS-6.03.14.pdf 


2013 r.


EMMERSON REALTY SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

13:44 18/10/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 13/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14837222_ESA-69-WDM-18.10.13.pdf


EMMERSON REALTY SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach

13:13 27/09/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 12/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14669537_ESA-69-WDM-27.09.13.pdf


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

13:45 30/08/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 11/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14479949_ESA-WDM-69-30.08.13.pdf


EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

16:30 27/08/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 10/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. (d. Emmerson S.A.) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14458401_ESA-WDM-69-27.08.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ spółki

10:32 09/08/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 9/2013

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14352108_ESA-WDM-69-5.08.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki przekazane w trybie art. 160 ustawy obrocie instrumentami finansowymi

15:39 15/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 8/2013

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (“Ustawy”) dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartej przez osobę blisko z nim związaną w myśl art. 160 ust. 2 pkt 4a) Ustawy. Treść przedmiotowego zawiadomienia, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączeniu.

14202267_ESA-art.160-15.07.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym

15:24 15/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 7/2013

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

14202228_ESA-ELTD-art.69-15.07-b.pdf

14202228_ESA-art.69-GEM-15.07.13.pdf


EMMERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ spółki 28 czerwca 2013 r.

11:12 04/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 5/2013

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

– Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11.462.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.282.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 50,24 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 40,66 %;

– Astoria Capital S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.200.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.200.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 23,45 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 18,98 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 3.023.399; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.023.399; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,43 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 9,25 %;

– Aleksander Skirmuntt bezpośrednio i pośrednio (jako jedyny akcjonariusz APS Assets Management Limited) łącznie: liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.947.500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.647.500; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,01 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 8,10 %, w tym:

– Aleksander Skirmuntt – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 647.500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 647.500; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2,45 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 1,98 %;

– APS Assets Management Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.300.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.000.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7,56 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,12 %;


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

14:08 03/07/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 5/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

14131348_ESA-69-WDM-3.07.13.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

16:35 28/06/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2013

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniach 27 i 28 czerwca 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

14102172_ESA-69-GEM-28.06.13.pdf

14102172_ESA-69-WDM-28.06.13.pdf


EMMERSON SA zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

16:01 10/06/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 2/2013

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emmerson S.A. (‘Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza – Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 9 h) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012, a także przedstawienie przez Radę rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku 2012,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

h) zmiany § 2 Statutu Spółki

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu

spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 Statutu Spółki o treści:

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson S.A.”

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson Realty S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


EMMERSON SA zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2013 roku

16:29 29/05/2013

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2013

Niniejszym Zarząd spółki Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-Ogloszenie.pdf

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-Pelnomocnictwo.pdf

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-Wykaz_uchwal.pdf

13900075_ESA-ZWZ-28.06.13-_liczba_akcji_i_liczba_glosow.pdf


2012 r.


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

17:33 30/07/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 12/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 r. otrzymał od Pana Tadeusza Dykiela zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

11927260_ESA-69-TD-30.07.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

14:06 28/06/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 9/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 11726427_ESA-69-TD-28.06.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

10:45 25/04/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 7/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

11277543_ESA-69-WDM-24.04.12.pdf 


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

15:30 22/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 6/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

10847692_ESA-69-ELTD-21.02.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych spółki

15:21 22/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 5/2012

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 r. Spółka otrzymała od dwóch Członków Zarządu informacje w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (“Ustawy”) dotyczące transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartych przez osoby blisko z nimi związane w myśl art. 160 ust. 2 pkt 4a) Ustawy. Treść przedmiotowych zawiadomień, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączeniu.

10847632_ESA-160-21.02.12-2.pdf

10847632_ESA-_160_-21.02.12-1.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

17:35 10/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-69-SPQR-12.02.12.pdf     

ESA-69-SPQR-12.02.12-b.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

14:54 09/02/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 3/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-69-EC-8.02.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki

13:56 24/01/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 2/2012

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

ESA-zaw.160-23.01.12.pdf


EMMERSON SA zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu

13:22 04/01/2012

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 1/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-zaw.-art.-69–MK-3.01.12.pdf


2011 r.


EMMERSON SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych spółki

13:01 02/12/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 23/2011

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji na papierach wartościowych Spółki zawartych przez podmiot z nim powiązany. Treść przedmiotowego zawiadomienia, z wyłączeniem danych osobowych, Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

ESA-160 – zawiadomienie -2.12.11).pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

12:52 02/12/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 22/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

ESA-Zawiadomienie-art.69-1.12.11.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

17:17 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 21/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

ESA-Zaw-69-APS-27.09.11.pdf


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

17:06 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 20/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta.Transakcję zawarto w dniu 26.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

17:00 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 19/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 26.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

16:49 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 18/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną 700.000 akcji uprzywilejowanych imiennych akcji serii A Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

16:45 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 17/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 700.000 akcji uprzywilejowanych imiennych akcji serii A Emitenta.Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

16:37 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 16/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną 1.820.000 akcji uprzywilejowanych imiennych akcji serii A Emitenta oraz 915.633 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umów cywilno-prawnych (umów darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

16:31 29/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 15/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 1.820.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A Emitenta oraz 915.633 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Transakcję zawarto w dniu 22.09.2011 r. na podstawie umów cywilno-prawnych (umów darowizny). Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez członka zarządu

13:12 06/09/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 14/2001

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 września 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego 24.998 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 24.998 zł. Transakcje zawarto na podstawie umów cywilno-prawnych z dnia 1 i 2 września 2011 roku. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.


EMMERSON SA informacja o nabyciu akcji przez członka zarządu

16:07 10/08/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 13/2001

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2011 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego 35.000 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 35.000 zł. Transakcje zawarto na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały podpisane w dniu 4 sierpnia 2011 roku.


EMMERSON SA wykaz akcjonariuszy

14:53 15/07/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 12/2011

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lipca 2011 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Marek Krajewski – liczba zarejestrowanych akcji: 2.661.368; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.481.368; udział w głosach na NWZ 60,56 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 52,30 %;

Aleksander Skirmuntt – liczba zarejestrowanych akcji: 1.347.500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.047.500; udział w głosach na NWZ 27,67 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 23,90 %;

BIO-MED Investors S.A. – liczba zarejestrowanych akcji: 870.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 870.000; udział w głosach na NWZ 11,77 %; Udział w ogólnej liczbie głosów 10,15 %


EMMERSON SA wykaz akcjonariuszy

14:56 01/07/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 10/2011

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Marek Krajewski – liczba zarejestrowanych akcji: 2 661 368; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 481 368; udział w głosach na ZWZ 68,5 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 52 %;

Aleksander Skirmuntt – liczba zarejestrowanych akcji: 1 347 500; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 047 500; udział w głosach na ZWZ 31,3 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 24 %.


EMMERSON SA – zwołanie NWZA

18:03 17/06/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 8/2011

Zarząd Spółki EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 15 lipca 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu emmerson_NWZ_15_07_2011.pdf


EMMERSON SA – zwołanie WZA na dzień 30 czerwca 2011 roku

15:35 03/06/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 7/2011

Zarząd spółki EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu.emm..pdf


EMMERSON SA akcjonariusz zmiana udziału w głosach na WZ

12:59 30/03/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 6/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Zawiadomienie-art.69-Biomed.pdf


EMMERSON SA – informacja o zbyciu akcji przez prezesa

11:11 30/03/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący 5/2011

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 500.000 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 750.000 zł. Transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej, która została podpisana w dniu 28 marca 2011 roku.


EMMERSON SA akcjonariusz o zmianie udziału w głosach na WZ

11:03 30/03/2011

Profil: EMMERSON

Raport bieżący z plikiem 4/2011

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Zawiadomienie akcjonariusza -29.03.11.pdf
 


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez prezesa zarządu

16:16 02/02/2011

Raport bieżący 3/2011

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 lutego 2011 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 275.000 szt. akcji serii B Emitenta o łącznej wartości 495.000 zł. Transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej, która została podpisana w dniu 27 stycznia 2011 roku.


EMMERSON SA korekta raportu nr 1/2011

16:14 02/02/2011

Raport bieżący z plikiem 2/2011

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 1 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Emmerson-zawiadomienie-art. 69.pdf


EMMERSON SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu

15:37 02/02/2011

Raport bieżący z plikiem 1/2011

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 1 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Emmerson-zawiadomienie-art.69-2.02.11.jpg


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

12:04 12/10/2010

Raport bieżący 4/2010  

Temat: Raport bieżący 4/2010

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  

Treść: Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 62.500 szt. akcji serii B Emitenta po średniej cenie 3,20 zł. Transakcje zostały zawarte na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały podpisane i przesłane w dniu 8 października 2010 roku.


EMMERSON SA informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

11:50 12/10/2010

Raport bieżący 3/2010

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emmerson S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji zbycia przez niego 212.500 szt. akcji serii B Emitenta po średniej cenie 3,20 zł. Transakcje zostały zawarte na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały podpisane i przesłane w dniu 8 października 2010 roku.


EMMERSON SA zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki

11:41 12/10/2010

Raport bieżący z plikiem 2/2010

Data: 2010-10-12

Temat: Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść: Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. otrzymał od znaczących akcjonariuszy zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki:

Zawiadomienie_art_69_1.pdf

Zawiadomienie_art_69_2.pdf


EMMERSON S.A. Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

15:50  01/07/2010

Raport bieżący 1/2010

Data: 2010-07-01

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ Zarząd EMMERSON S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2010 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2010 roku EMMERSON S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

ROFIL SPÓŁKI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. EMMERSON REALTY S.A. (PLEMRSN00012)

01-07-2019 13:03:25 | Bieżący | ESPI | 3/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 – Emmerson Limited – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;
udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;
udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

– Grupa Emmerson S.A. – liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;
udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;
udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EMMERSON REALTY SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 

Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. 

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. 

Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Top