Walne Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28 Czerwca 2019 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 29 Czerwca 2018 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 Czerwca 2017 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 Czerwca 2016 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 9 marca 2016 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 9 marca 2016 roku

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2014 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.

Zarząd Emmerson S.A. (‘Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza – Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 9 h) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012, a także przedstawienie przez Radę rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. w roku 2012,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012,
e) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
h) zmiany § 2 Statutu Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:
Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się § 2 Statutu Spółki o treści:
“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson S.A.”
poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
“Firma Spółki brzmi: “Emmerson Realty Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu “Emmerson Realty S.A.”
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zaktualizowane załączniki

Zwołanie ZWZ na dzień 28 czerwca 2013 r.

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 czerwca 2012 r.

ZWZ na dzień 29 czerwca 2012 r.

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 15 lipca 2011 r.

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2011 r.

NWZ na dzień 15 lipca 2011 r.

ZWZ na dzień 30 czerwca 2011 r.

Top